İBB , Kendine Ait Olan Esenler Otogarındaki Ticari Alanlara İhale Açtı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi dair ihale açtı.

İBB , Kendine Ait Olan Esenler Otogarındaki Ticari Alanlara İhale Açtı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi dair ihale açtı.

İBB , Kendine Ait Olan Esenler Otogarındaki Ticari Alanlara İhale Açtı !
27 Ocak 2023 - 12:57

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının (brüt 29.722 m² yazıhaneler, brüt 15.878,25 m² çarşıda yer alan ticari alanlar, brüt 5.432,50 m² kulelerdeki ticari alanlar) belirlenmiş alan bulunmaktadır.

 Yeterlik için son başvuru tarih ve saati 13 Şubat 2023 Saat: 15:00 olarak belirllenmiş ve ihale tarihi ve saati 15 şubat saat 11:00 belirlenmiştir.

 İhalenin yapılacağı yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul


İBB ' YE AİT İLAN BİLGİLERİ
 
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
  İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.
 
1) Encümen Kayıt No: 712
2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu Ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının (brüt 29.722 m² yazıhaneler, brüt 15.878,25 m² çarşıda yer alan ticari alanlar, brüt 5.432,50 m² kulelerdeki ticari alanlar) işletmeye verilmesi işi. (Nev’i, miktarı ve özellikleri şartname eki krokide belirtilmiştir.)
3) İşletme Süresi: 3 Yıl
4) Muhammen Bedel: 5.332.392.-TL + KDV/AY (191.966.112.-TL + KDV/3 YIL)
5) Geçici Teminat: 5.758.983,36 TL
6) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati: 13 Şubat 2023 Saat: 15:00
7) İhale Tarihi ve Saati: 15 Şubat 2023 Saat: 11:00    Son teklif verme tarih ve saati : 15 Şubat 2023 Saat:11:00
8) İhalenin Yapılacağı Yer:: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 Saraçhane - Fatih/İstanbul
9) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer:  Emlak Şube Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy - İstanbul
10) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü
11) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer               : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL adresinden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33
12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1.  Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
 1. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 2. İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 3. Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. SGK’ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 6. Bina ve tesis yönetimi hizmetleri kapsamında;
  1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi,
  2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi,
  3. ISO 10002 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemi belgesi
  4. ISO 22301 İş Süreklilik Yönetim Sistemi belgesi
  5. ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi
            (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 1. İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000 TL (On Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekir.
 2. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait en az 800.000.000 TL ciro elde ettiğini yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış evraklarla tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 3. Belediyeye kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu bulunmadığına ilişkin “borcu yoktur” belgesi (İşbu belge; İdare, Belediye Gelirler Şube Müdürlüğü, Belediye Mesken Şube Müdürlüğünden temin edilecek olup ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 4. Belediye veya istekli tarafından kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcuna ilişkin tahsil ve tahliye davası açılmadığını belirtir Belediye Hukuk Müşavirliğinden temin edilecek belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 5. Yönetim kurul üyelerinin sabıka kayıtlarının olmadığına dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 6. İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu.(İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
 7. Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
 8. İhale ilan tarihinden itibaren son 2 (iki) yıl içerisinde aşağıda istenen faaliyet alanlarından herhangi birinde toplam 80.000.000 TL (Seksen Milyon Türk Lirası) tutarında iş deneyim ve/veya iş bitirme belgesi/belgeleri sunacaktır. İş deneyim belgesi bir veya birden fazla sözleşmeye dayalı olarak kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olmalıdır. Ortak girişim olması halinde ortaklardan her birinin istenen asgari şartları sağlaması gerekmektedir. Kamuda gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak kamu kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi, özel sektörde gerçekleştirilen işlerle ilgili olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ibraz edilmelidir.
 9. İstekliler en az 500 adet ticari alandan oluşan bir kompleksi ihale ilan tarihinden önce en az 3 (üç) yıl işlettiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
 1. Teklif mektubunu havi iç zarf,
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş geçici teminat,
 3. Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 4. Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 6. Ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi, (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
 7. Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı),
13.  İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine, 13 Şubat 2023 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
16. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 15 Şubat 2023 saat: 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  
18) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 15 Şubat 2023 Saat: 10:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.   
19) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
20) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

YORUMLAR

 • 0 Yorum